J-Plan Selected
HIDDEN CLASSIC JAPAN IN SHIKOKU AUTUMN & ONSEN LOVER

HIDDEN CLASSIC JAPAN IN SHIKOKU

AUTUMN & ONSEN LOVER

[Otsuka - Oboke - Iya - Konpira - Dogo - Kurashiki]

7 DAYS 4 NIGHTS [TG]

กำหนดการเดินทางวันที่ 23 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2015
โดย การบินไทย  
วันจันทร์ 23 พฤศจิกายน 2558
กรุงเทพฯ


20:00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ C เคาน์เตอร์การบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก บริเวณเคาน์เตอร์สายการบิน

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที

23:15 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันอังคาร 24 พฤศจิกายน 2558
ประเทศญี่ปุ่น – สนามบินคันไซ – เมืองโกเบ – สะพาน “อาคาชิไคเคียว” – โทคุชิม่า – พิพิธภัณฑ์อะวะโอะโดะริ – ชมการสาธิตระบำอะวะโอะโดะริ - นารุโตะ เขตน้ำวน – ล่องเรือชมน้ำวนในระยะประชิด - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น


06:25 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติคันไซ อินเตอร์เนชั่นแนล บนเกาะฮอนชู เกาะที่มี ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย...

  

นำท่านเดินทางสู่เมือง “โกเบ” เป็นเมืองเอกของจังหวัดเฮียวโงะ เป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับที่ 5 และเป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของเกาะฮอนชูห่างจากนครโอซาก้าไปทางตะวันตกประมาณ 30 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เมืองโกเบได้รับหน้าที่หลักในการเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญในอดีต นอกจากนี้ยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญด้านการค้าขายกับทางประเทศตะวันตกนับตั้งแต่การยกเลิกนโยบายปิดประเทศ... ในปี ค.ศ. 1995 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้เมืองโกเบได้รับความเสียหายอย่างหนัก แต่สามารถซ่อมแซมบูรณะจนกลายมาเป็นเมืองท่าที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งได้สำเร็จและงดงาม บริษัทหลาย ๆ แห่งได้ตั้งสำนักงานใหญ่ที่โกเบ และเมืองนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของเนื้อวัวโกเบที่แสนอร่อยอีกด้วย... นำท่านเดินทางสู่ “สะพานอาคาชิไคเคียว” หรืออีกชื่อ

หนึ่งคือ “สะพานไข่มุก” ซึ่งนับเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาวทั้งสิ้น 3,991 เมตร ความยาวช่วงกลางสะพาน 1,991 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1998 สะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางคมนาคมหลักระหว่างเมืองโกเบบนเกาะฮอนชูกับเมืองอิวะยะบนเกาะอะวะจิ ข้ามช่องแคบอาคาชิอันพลุกพล่าน สะพานแห่งนี้ถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางหลวงสำคัญของสายฮอนชู – ชิโกะกุ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์อะวะโอะโดะริ” เพื่อชมการแสดง “ระบำอะวะโอะโดะริ” วัฒนธรรมการ เต้นรำพื้นเมืองของชาวจังหวัดโทคุชิม่า ที่มีสืบเนื่องกันมาเป็นระยะเวลากว่า 400 ปีแล้ว โดยจะจัด ขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลโอบ้งพอดี ซึ่งช่วงเวลานี้คนญี่ปุ่นจะ                     พากันเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อไปเคารพดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ด้วยความเชื่อที่ว่าดวงวิญญาณ ของผู้ตายจะกลับมาเยี่ยมเยือนโลกในช่วงเวลานี้ ดังนั้นจึงถือว่าเทศกาลอะวะโอโดริจึงเป็นส่วนหนึ่ง ของเทศกาลโอบ้งนั่นเอง ช่วงเวลาของเทศกาลอะวะโอโดรินี้ เหล่าบรรดานักเต้นตั้งแต่ลูกเล็กเด็ก แดงไปจนถึงวัยปู่ย่าต่างก็ตบเท้ามาร่วมออกจังหวะในขบวนกันอย่างสนุกสนาน การแต่งกายก็จะ เน้นเสื้อผ้าสีสันฉูดฉาดเป็นหลัก ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้ร่วมเต้นในขบวนมากกว่า 10,000 คนเลยทีเดียว โดยเฉพาะในจังหวัดโทคุชิม่า ซึ่งเป็นถิ่นต้นกำเนิดจะมีนักท่องเที่ยวเข้าชมมากถึง 1 ล้านคน………

  

นำท่านเดินทางสู่ “นารุโตะ” เมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะชิโคคุในภูมิภาคโทคุชิม่า ซึ่งสามารถพบเห็นลักษณะของน้ำวนที่เกิดขึ้นได้บริเวณใต้สะพานโอนารุโต ซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างเกาะโทคุชิม่ากับอาวาจิระยะทาง 1.3 กิโลเมตร น้ำวนที่เกิดขึ้นเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ                  ที่เกิดขึ้นจากระดับน้ำที่แตกต่างกันของน้ำทะเลในเซโตะกับมหาสมุทรแปซิฟิก เมื่อกระแสน้ำมาปะทะกันจึงเกิดเป็นกระแสน้ำวน ซึ่งน้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก 6 ชั่วโมง และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง

  

โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นขนาดใหญ่ในช่วงหน้าร้อนและใหญ่ที่สุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง โดยจะเกิดขึ้นทุก 2 อาทิตย์... นำท่านเปิดประสบการณ์การล่องเรือเพื่อชมน้ำวนในระยะประชิดที่สุด (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สามารถตรวจสอบเวลาที่เหมาะสมได้จาก www.uzusio.com ได้ล่วงหน้า... 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MINAMI AWAJI ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูก บรรเทาอาการปวดศีรษะ

หมายเหตุ      ในค่ำคืนนี้กรุณาจัด OVER NIGHT BAG สำหรับ 2 คืน เพื่อใช้สำหรับการเข้าพักในโรงแรมคืนถัดไป เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีพนักงานยกกระเป๋าบริการ โดยเฉพาะโรงแรมต่างจังหวัดลิฟต์โดยสารเล็กและมีผู้ใช้บริการมาก จึงไม่สะดวกในการนำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้าเช็คอิน

วันพุธ 25 พฤศจิกายน 2558
โทคุชิม่า – พิพิธภัณฑ์หอศิลป์โอทสึกะ – ล่องเรือ – โอะโบะเคะ – มิโยะชิ – สะพานเถาวัลย์ – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น


เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  

นำท่านเดินทางสู่“พิพิธภัณฑ์หอศิลป์โอทสึกะ” ตั้งอยู่ที่เมืองนารุโตะ จังหวัดโทคุชิม่า สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีของกลุ่มบริษัทผลิตยาโอทสึกะ ถือกันว่าเป็นหอศิลป์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รวบรวมงานศิลปะตะวันตกชิ้นเอกมาอย่างครบครันและครบถ้วนมากที่สุด เนื่องจากทั้งหมดนั้นเป็นการจำลองแบบมาโดยใช้เทคนิคพิเศษที่ทางโอทสึกะคิดค้นขึ้นมาเอง ทำให้พวกเขาสามารถสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่รวบรวมงานจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ได้แบบนี้ ใช้การจำลองงานศิลปะนั้นลงบนเซรามิกด้วยกรรมวิธีเฉพาะของบริษัทในผลิตเซรามิกในเครื่องของโอทสึกะเอง ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษที่สามารถรักษาสภาพสีและรูปร่างได้นานถึง 2,000 ปีเลยทีเดียว 

  

โดยมีการจำลองผลงานของทั้งไมเคิล แองเจลโล่, เอล เกรโก้, โกย่า, โมเนต์ และปิกัสโซ่ ทำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะนับพันชิ้นจากพิพิธภัณฑ์กว่า 190 แห่งใน 25 ประเทศทั่วโลก นับได้ว่ามาเที่ยวที่นี่เหมือนได้ไปดูผลงานศิลปะจากทั่วโลกเลยก็ว่าได้ นอกจากผลงานภายในตัวอาคารแล้ว ยังมีผลงานกลางแจ้งอีกด้วย ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ทั้งวัน และยังมีทั้งร้านกาแฟ และร้านอาหารไว้คอยบริการอีกด้วย...นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาสูงชันคล้าย ลักษณะตัววี หุบเขานี้ถูกเรียกว่า “โอโบเคะ และ โคโบเคะ” เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตอนล่างของหุบเขาเป็นแม่น้ำโยชิโนะ ที่ไหลไปทางตะวันออก เฉียงเหนือสู่ทะเล เขาหินทั้งสองนี้อยู่ที่ต้นแม่น้ำโยชินะ แม่น้ำที่ว่ากันว่า เป็นแม่น้ำที่ใสสะอาดแห่งสุดท้ายในญี่ปุ่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  

บ่าย นำท่านล่องเรือโตรกเขา “โอะโบะเคะ” ด้วยลักษณะของหน้าผาที่เกิดขึ้นการแรงลมนานนับร้อยปี และกระแสน้ำทำให้เกิดเป็นช่องเขาแนวยาว ลักษณะของผินผาเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างมาก คือ ลักษณะของหน้าผาจะหันไปแนวทางเดียวกันทั้งหมด...

  
นำท่านเดินทางสู่เมือง “อิยะ” ในเขตของจังหวัด “มิโยะชิ” เพื่อนำท่านสู่ “สะพานเถาวัลย์” ซึ่งเกิดจากความพยายามโดยการนำเถาวัลย์มาถักทอเข้าด้วยกัน ทำคล้ายเชือกและโยงไปมาเพื่อทำเป็นสะพานข้ามฝั่งแม่น้ำ เพื่อเป็นการทดสอบความกล้านำท่านเดินข้ามสะพานเชือกด้วยความยาว 45 เมตร กว้าง 2.0 เมตร และสูงถึง 15 เมตรจากพื้นผิวน้ำของแม่น้ำโยะชิโนะ จุดท่องเที่ยวแห่งนี้นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ลึกลับที่น่าค้นหา… 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก IYA ONSEN HIKYO NO YU HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูก บรรเทาอาการปวดศีรษะ
วันพฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2558
มิโยะชิ – ศาลเจ้าบันไดพันขั้น “คมปิระซัง” – เรียนทำเส้นอุด้ง จากการ์ตูนเรื่อง “โคนัน” – ปราสาทมะทสึยะม่า (กระเช้าไฟฟ้า) - โดะโงะ ออนเซ็น – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ


เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

 

นำท่านชมความสวยงาม และความยิ่งใหญ่แห่ง “ศาลเจ้าคมปิระ” เป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงด้านการเดินทางโดยทะเล ด้วยระดับความสูงที่ 785 ขั้น และ “ศาลเจ้าโอคุชะ” ที่ระดับความสูง 1,368 ขั้น ตลอดทางสู่ศาลเจ้าด้านบนจะผ่านร้านขายของที่ระลึกเรียงรายทั้งสองข้างทาง และป้ายบอกระดับความสูง คมปิระหรือโคโตะฮิรางุเป็นศาลเจ้าใหญ่ที่สร้างอุทิศแด่เหล่ากะลาสีและผู้ท่องทะเล จริง ๆ แล้วมีศาลเจ้าคมปิระอยู่อีกหลายแห่งทั่วญี่ปุ่น แต่ว่าที่โคโตะฮิระในคงาวะนั้นคือศาลเจ้าที่มีตำแหน่งสูงสุด ตามประวัติศาสตร์แล้วนี่คือสถานสักการะโดยเป็นทั้งศาลเจ้าชินโตและวัดพุทธ ซึ่งได้ถูกประกาศให้เป็นศาลเจ้าอย่างเป็นทางการตอนสมัยเมย์จิตอนต้นเมื่อรัฐบาลเมย์จิทำการแบ่งแยกสองศาสนาออกจากกัน โดยศาลเจ้ามีโครงสร้างแบบชินโต แต่มีนักบวชพุทธอาศัยอยู่... นำท่านเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทำ “เส้นอุด้ง” ด้วยกิจกรรมที่ต้องใช้ความสามัคคีกันหมู่คณะ จะทำให้ท่านได้เรียนรู้ถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดหน้าที่และบทบาทที่สำคัญของแต่ละคน ได้แก่ มือนวด มือปั่น มือซอย มือต้ม และมือชิม ท่านจะได้เส้นอุด้งที่ทรงคุณค่าพร้อมประกาศนียบัตร พร้อมอุปกรณ์นวดแป้งเป็นที่ระลึกด้วย ถือว่าท่านได้ผ่านหลักสูตรของที่นี่ จากนั้นจะนำเส้นอุด้งที่ผ่านการผลิตอย่างพิถีพิถันของเราเอง ลงต้มในน้ำเดือดและนำมาบริโภคอย่างสุดแสนอร่อย...

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง “มะทสึยาม่า” หรือที่รู้จักกันในนามจังหวัดเอฮิเมะ ในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเกาะชิโกกุ ซึ่งเมืองนี้อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างชาตินัก แต่สำหรับชาวญี่ปุ่นแล้ว เมืองนี้ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมาก และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในญี่ปุ่น เต็มไปด้วยธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมอันงดงามมาก มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนและเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำร้อนโดโงะ โรงอาบน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่สองรองจากปราสาทมะทสึยาม่า... นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทมะทสึยาม่า” ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเพื่อชมด้านบนขององค์ปราสาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นป้อมปราการสำคัญในอดีต ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาคะทสึยะมะ ที่ความสูงประมาณ 132 เมตร ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1620-1627 โดยซามูไรที่มีชื่อเสียง โยะชิอะกิ คาโตะ และถือได้ว่าเป็นปราสาทที่มีการสร้างที่สมบูรณ์แบบในญี่ปุ่น เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึงห้าชั้น... นำท่านเดินทางสู่เมือง “โดะโงะ ออนเซ็น” เป็นที่รู้จักกันในเรื่องของแหล่งน้ำพุร้อนที่เก่าแก่กว่า 3,000  ปี น้ำพุ่ร้อนที่ปรากฏในตำนานเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่น ดังเช่น ตำนานนกกระยาง และตำนานอื่น ๆ...
นำท่านเข้าสู่ที่พัก DOGO ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูก บรรเทาอาการปวดศีรษะ
วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2558
โดะโงะ ออนเซ็น – เส้นทางด่วนพิเศษชิมานามิ ไคโด – ปั่นจักรยานข้ามเกาะระยะทาง 7 ก.ม. - โอะโนะมิจิ – เมืองโบราณ – คลองคุราชิคิ – เมืองโอคายาม่า


เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

    

ด้วยระยะทางเส้นทางพิเศษร่วม 80 กิโลเมตร ทำให้เส้นทางนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในประเทศนิยมปั่นจักรยานข้ามเกาะทั้งสิ้น 7 เกาะ ทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยเพื่อเป็นการดื่มด่ำและชื่นชมกับทัศนียภาพที่งดงาม ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบาย... นำท่านร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ ด้วยการ “ปั่นจักรยานข้ามเกาะ” เป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร (เพียง 1 เกาะเท่านั้น) ระยะทางที่ร่วมปั่นจักรยานนี้ท่านสามารถแวะถ่ายรูปตามจุดที่สวยงามได้อย่างปลอดภัย...

  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณ “คลองคุราชิคิ” เป็นเมืองในจังหวัดโอคายาม่า บนชายฝั่งแม่น้ำทาคาฮาชิและทะเลเซะโตะ มีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 354.71 ตารางกิโลเมตร ในปี 2010 มีจำนวนประชากร 473,392 คน เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งและการท่องเที่ยวในย่านประวัติศาสตร์บิคังจิคุ ละแวกนี้เป็นที่รู้จักกันดีทั่วประเทศญี่ปุ่นสำหรับการบูรณะโกดังคุระ ของดั้งเดิมในย่านการค้าของตัวเมือง ย่านนี้รอดพ้นจากการทิ้งระเบิดในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นหนึ่งในสถานที่เพียงไม่กี่แห่งในญี่ปุ่นแถบตะวันตกที่คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในฉากประวัติศาสตร์แท้ ๆ...

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก OKAYAMA GRANVIA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันเสาร์ 28 พฤศจิกายน 2558
โอคายาม่า – เฮียวโกะ – ปราสาทฮิเมะจิ (ปราสาทนกกระสาขาว) – คันไซ –ริงคุ เอ้าท์เล็ต – ช้อปปิ้งอิออน มอลล์ - สนามบินคันไซ


เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  

นำท่านเดินทางสู่ “จังหวัดเฮียวโกะ” ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะฮอนชู ในจังหวัดเฮียวโกะเคยประสบกับแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในโลกที่เมืองโกเบ เมื่อปี ค.ศ. 1995 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 5,500 คน วัดขนาดได้ที่แมกนิจูด 7.2 ปัจจุบันมีอนุสรณ์รำลึกครบรอบ 10 ปี แผ่นดินไหวที่โกเบ และมีผู้ไปรำลึกเหตุการณ์ครั้งนั้นมากมาย... นำท่านเยี่ยมชม “ปราสาทฮิเมะจิ” เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชิง พ.ศ. 2538 ปราสาทฮิเมะจิได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2536 ถือว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น โดยอีก 2 แห่งคือ ปราสาทมะทสึโมะโตะ และปราสาทคุมะโมะโตะ และยังเป็นปราสาทที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นนิยมเรียกในชื่อว่า “ปราสาทนกกระสาขาว” ซึ่งมีที่มาจากพื้นผิวปราสาทภายนอกซึ่งมีสีขาวสว่าง ในปัจจุบันปราสาทฮิเมะจิได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นและมรดกโลก...

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “คันไซ” เพื่อนำท่านช้อปปิ้ง “ริงคุ เอ้าท์เล็ต” ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยที่ราคาถูกจนคุณแปลกใจแหล่งรวมพลของแบรนด์เนมชื่อดังทั่วโลก ทั้งแฟชั่นนำสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกค่ายที่พร้อมใจกันมาลดราคากันอย่างสุด ๆ อาทิ COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS และสินค้าแเบรนด์เนมต่าง ๆ... นำท่านช้อปปิ้งที่ “อิออนช้อปปิ้งมอลล์” ห้างใหญ่ที่สุดในแถบนาริตะ ให้อิสระกับทุกท่านได้ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้าน 100 เยน ที่ทุกท่านสามารถซื้อหาของใช้ดี ๆ และของฝากได้อย่างจุใจ.... นอกจากนั้นยังมีโซน จัสโก้ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซื้อ กาแฟ เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลไม้ ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมเครื่องดื่มซ้อฟท์ดริ้งค์ (ไม่อั้น)

20:00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติคันไซ อินเตอร์เนชั่นแนล

วันอาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2558
สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ


00:30 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

04:20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจขอขอบคุณสำหรับการเลือกท่องเที่ยวกับเรา

อัตราค่าบริการ

รายละเอียด ราคา จำนวนซื้อ
ผู้ใหญ่ (สำหรับห้องพักสองท่านหรือสามท่าน) รวมตั๋วเครื่องบิน ราคาท่านละ 67,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ 63,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ 49,900 บาท
ผู้ใหญ่ (สำหรับห้องพักสองท่านหรือสามท่าน) ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ราคาท่านละ 47,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ 47,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ 33,900 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,900 บาท
หยิบใส่ตะกร้า