โปรแกรมท่องเที่ยว
คันไซครบรส

คณะที่ 1: 26 -30 ก.ค. // คณะที่ 2: 23 - 27 ส.ค.  // คณะที่ 3: 11 -15 ต.ค// คณะที่ 4: 19 -23 ต.ค.

กำหนดการเดินทางวันที่ 26-30 ก.ค. 2018
โดย การบินไทย  
วันพฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561
กรุงเทพฯ – โอซาก้า


 

20.30 .    นัดพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผู้โดยสารขาออก หรือ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D เราพร้อมต้อนรับท่านด้วยความยินดี

23.30 น.     มุ่งหน้าสู่ญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 622

วันศุกร์ 27 กรกฎาคม 2561
โอซาก้า- นารา – วัดโตไดจิ - เกียวโต – ฟูชิมิอินาริ


07.00 น.                     ถึง สนามบิน โอซาก้า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

                          นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองนารา นครหลวงที่เก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่น ชม วัดโตไดจิ ซึ่งเป็นเป็น ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18 ภายในวิหารเป็นที่เก็บโบราณวัตถุประเภทงานแกะสลักไว้เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เริ่มแรกในการก่อสร้างวิหาร ซึ่งบริเวณตามทางเดินเข้าวิหารแห่งนี้  ท่านจะได้เล่นกับกวางแสนเชื่องที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

กลางวัน                      รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้วย ชุดเซทญี่ปุ่น

                           นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต  เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น ซึ่งเมื่อครั้นในอดีตเป็นศูนย์กลางความเจริญอันหลากหลาย ไม่ว่าในด้านเศรษฐกิจ สถาปัตยกรรม ศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรมโบราณ  ธรรมชาติที่งดงามในฤดูกาลต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นำทุกท่านไปสักการะบูชาพระแม่โพสภ ที่ศาลเจ้า ฟูชิมิอินาริ ซึ่งเป็นที่นับถือของคนทั่วไป โดยเฉพาะชาวนาชาวไร่ ที่มาขอพรให้ไร่นาอุดมสมบูรณ์ ภายในศาลเจ้าจะได้พบกับรูปปั้นสุนัขจิ้งจอก    (KITSUNE) ที่ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า สุนัขจิ้งจอกเป็นผู้นำข่าวสารจากสรวงสรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ พร้อม ชมความงามของ เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีจำนวนหลายร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาที่ลดหลั่นกันบนเส้นทางที่มีความยาวถึง 4 กิโลเมตรซึ่งเป็นฉากส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่อง Memories of Geisha

ค่ำ                            รับประทานอาหารค่ำ  บริการท่านด้วย ชุดเซทญี่ปุ่น

                               จากนั้นเข้าสู่ที่พัก โรงแรม OSAKA BAY PLAZA หรือเทียบเท่า

วันเสาร์ 28 กรกฎาคม 2561
โอซาก้า (อิสระตามอัธยาศัย)


เช้า                          รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                              อิสระให้ท่านชมเมือง หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  (ไม่มีรถบัสบริการ)

(ไม่มีบริการอาหารกลางวัน และอาหารเย็น อิสระให้ท่านรับประทานตามอัธยาศัย)

                              จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม OSAKA BAY PLAZA หรือเทียบเท่า

 

วันอาทิตย์ 29 กรกฎาคม 2561
โอซาก้า – อ่าวอิเนะ - อะมะโนะ ฮาชิดาเตะ – โกเบ


 

เช้า                             รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

 

 

 

                             นำท่าน ล่องเรือประมาณ 40 นาที ชมอ่าวอิเนะ ให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติ พร้อมชมเอกลักษณ์ของเมืองนี้ที่มีมากว่า 135 ปีแล้วนั่นก็คือ “funaya” หรือ boathouse ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ และที่นี่ยังมีผู้คนที่อาศัยจริง ความโดดเด่นคือเค้าจะตัวบ้านไปอยู่ที่ชั้นสอง ส่วนใต้ถุนบ้านสามารถเอาเรือเข้าไปจอดได้ ที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ริมน้ำรอบอ่าวถึง 230 หลังคาเรือน มีอยู่เพียงแค่ประมาณ 2,500 คนเท่านั้น

กลางวัน                    รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้วย ชุดเซทญี่ปุ่น

                             นำท่านสู่ สถานี Ropeway เพื่อนั่งกระเช้า 7 นาที เดินทางยังจุดชมวิวบนยอดเขามอนจู นำชม อะมะโนะ ฮาชิดาเตะ หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า สะพานทางเดินสู่สรวงสวรรค์ ทุกคนสัมผัสถึงความงดงามของจุดชมวิว ที่ปกคลุมไปด้วยด้วยต้นไม้และทรายสีขาวที่ตัดมหาสมุทรสีฟ้าคราม ขึ้นมาถึงแล้วก็อย่าแปลกใจไปนะถ้าเห็นคนทำท่าประหลาดๆ เพราะเราก็ต้องทำท่านี้ด้วยเหมือนกัน ท่าที่ว่านี้ก็คือ มาตะโนะโซกิ คือชมวิวโดยการก้มหัวแล้วมองลอดหว่างขา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร็อคโกะ 

                              แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม FRUIT FIOWER

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ                              รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมที่พัก  บริการท่านด้วย   ปุฟเฟ่ห์ขาปูยักษ์

                                 แล้วอิสระให้ท่านอาบน้ำร้อนรวมแบบญี่ปุ่น ( ออนเซน ) เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้า และดีต่อสุขภาพ 

วันจันทร์ 30 กรกฎาคม 2561
โกเบ - คิตะโนะโจ - AEON CENTER – สนามบินโอซาก้า – กรุงเทพฯ


เช้า                         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

              แล้วนำท่านไปยัง คิตะโนะโจ ย่านที่เคยเป็นที่พำนักของพ่อค้าต่างชาติผู้ขยับขยายโยกย้ายมาจากชุมชนแม่  ในละแวกท่าเรือในช่วงเริ่มต้นศตวรรษที่ 20 สถาปัตยกรรมเก่าแก่ในเขตนี้จึงมีอิทธิพลของทั้งยุโรปและอเมริกาปะปนกัน อิสระให้ท่านได้ชมความงามในแบบตะวันตกที่ผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นไว้ได้อย่างลงตัว ตลอดสองข้างทางมีร้านค้าเล็ก ๆ ขายเสื้อผ้า และเครื่องประดับน่ารักมากมายให้คุณได้แวะเวียนเข้า – ออก  หรือจะนั่งจิบชาทานขนมในร้านคาเฟ่เก๋ ๆ มองผู้คนที่สัญจรไปมาก็ได้บรรยากาศเพลิดเพลินใจไปอีกแบบ

ลางวัน                      รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้วย ชุดเซทญี่ปุ่น

บ่าย                           หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่  AEON CENTER  อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ศูนย์การค้าที่มีร้านค้าให้

                             ท่านเลือกซื้อสินค้าหลากประเภท เช่น ร้านเครื่องกีฬา  ร้านขายของเด็ก ร้านขายของตกแต่งบ้าน ร้านขายเครื่องสำอางค์ และเครื่องประทินผิวราคาถูก  ร้าน 100 เยน และ ห้างจัสโก้  ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ขายสินค้าราคาถูก โดยเฉพาะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในครัวเรือน และอาหารสด อาหารแห้งในซุปเปอร์มาเก็ต ได้เวลาพอสมควร

                                 นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินโอซาก้า

17.35 .                      ออกเดินทาง  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 673

21.25.                     ถึงประเทศไทย ( ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ )  โดยสวัสดิภาพ

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Thank you for selecting J-Plan Holiday Co.,Ltd.

for your travel plans.ขอขอบคุณสำหรับการเลือกท่องเที่ยวกับเรา

อัตราค่าบริการ

รายละเอียด ราคา จำนวนซื้อ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 49,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 46,000 บาท
PDF หยิบใส่ตะกร้า